Herb Gminy Żnin
Przedszkole Miejskie nr 1
im. Marii Konopnickiej w Żninie
Logo Przedszkola

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

Członkowie Rady Pedagogicznej

 • Beata Sobczak  p.o Dyrektora
 • Bajczyk Zuzanna
 • Czechorowska Sylwia
 • Duda Agnieszka
 • Dziabacińska Monika
 • Janik- Walczak Aurelia
 • Kaczmarek Olga
 • Kalka Ewa
 • Kawczyńska-Łakomiak Patrycja
 • Knitter Paulina
 • Krysińska Beata
 • Kubiak Weronika
 • Lewandowska Magdalena
 • Ligierska Magdalena
 • Mikulska Magdalena
 • Palicka Grażyna
 • Przywara Aleksandra
 • Reisner-Rybak Kamila
 • Tomczak Małgorzata
 • Wilk Henryka
 • Witucka-Mazur Natalia

Wychowawcy poszczególnych oddziałów

 • 4 latki „Żabki" (Oddział I) - mgr Weronika Kubiak
 • 4 latki „Misie" ( Oddział II) -  mgr Beata Krysińska
 • 4-5 latki „Krasnoludki" (Oddział III)- mgr Sylwia Czechorowska
 • 5 latki „Motylki": ( Oddział IV) -mgr  Henryka Wilk
 • 5 latki „Biedronki" (Oddział V) - mgr Kamila Reisner-Rybak
 • 4 latki "Pajacyki" (Oddział VI) - mgr Grażyna Palicka
 1. Organizacja przedszkola:
  • Przedszkole jest czynne przez 11 miesięcy w roku
  • Przerwa wakacyjna trwa od 01.08.2023 r. do 31.08.2023 r.
  • Przedszkole czynne jest od 6:30 do 16:30
  • Nauczanie, wychowanie i opieka są bezpłatne przez pierwsze 5 godzin.
 2. Odpłatność za Przedszkole:
  • Dzieci mają możliwość korzystania z 3 posiłków tj. : 8:30 śniadanie, 11:30 obiad i 14:30 podwieczorek.
  • Stawka żywieniowa od dnia 1 września  2022 r. wynosi 10  zł dziennie tj. 3,00 zł śniadanie, 5,00 zł obiad, 2,00 zł podwieczorek x ilość dni w miesiącu.
  • Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu nie jest pobierana opłata za wyżywienie
  • Opłata pobierana jest za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu, tj. 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą ponad 5 godzinną bezpłatną podstawę programową.
 3. Terminy płatności za przedszkole
  • Opłata dokonywana jest z dołu wyłącznie na konto bankowe przedszkola do 15 dnia każdego miesiąca.
  • Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 z póź. zm.).
 4. Rada Rodziców:
  • W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców z poszczególnych grup. Rada współdziała i wspomaga działalność statutową przedszkola. Decyduje o sposobie wydatkowania pieniędzy zgromadzonych w ramach składek. Składka roczna na RR w poprzednim roku szkolnym wynosiła 100 zł za jedno dziecko. Składkę można regulować na konto bankowe wskazane przez wybranego Przewodniczącego RR. Pieniądze zebrane ze składek przeznaczone są m.in. na zakup paczek dla dzieci, organizację uroczystości przedszkolnych, zakup upominków okolicznościowych, organizację wycieczek.
  • Bezpieczeństwo, zdrowie.
   • RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO ODBIORU TELEFONU Z PLACÓWKI (52-30-20-090) LUB DYREKTORA PLACÓWKI (668-895-301).
   • Dziecko przyprowadza i odbiera z przedszkola JEDNA osoba pełnoletnia upoważniona przez rodziców/prawnych opiekunów.
   • Rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani do odbioru dziecka z placówki do godziny 16:30.
   • Brak możliwości kontaktu z rodzicem/prawnym opiekunem po godzinie 16:30 skutkuje powiadomieniem Dyrektora i Policji.
   • Do przedszkola przyprowadza się wyłącznie dzieci zdrowe.
   • Rodzice na specjalnym oświadczeniu wskażą osoby odpowiedzialne za odebranie dziecka z przedszkola.
   • Do rodziców należy dbałość o czystość, przeglądanie włosów, obserwowanie dziecka pod kątem np. robaczycy, wszawicy itp.
   • Rodzice  ubezpieczają dziecko poza placówką przedszkola, w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym (jest to sprawa dowolna Rodziców/Prawnych opiekunów).
   • Pozostałe kwestie dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia znajdują się w Regulaminie Określającym Obowiązki i Procedury Bezpieczeństwa w okresie Pandemii COVID-19 w Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Marii Konopnickiej w Żninie.
 5. Programy i projekty

            a) Podstawa programowa i programy wychowania  przedszkolnego: 

 • Organizacja przedszkola jest zgodna z podstawą programową
 • Programy wychowania przedszkolnego realizowane w roku 2022/2023
 • W kręgu zabawy" Jadwigi Pytlarczyk,
 •  „Klucz do uczenia się" Galina Dolya
 • Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu- program nauczania języka angelskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat  Ewa Wodzicka-Dondziłło
 • Programy uzupełniające realizowane w roku szkolnym 2022-2023:
 • “Słyszę, rozumiem, mówię”-program zajęć logopedycznych - dzieci 4-5-letnie,
 • “Kolorowe przedszkole” – program plastyczny - dzieci 4-letnie,
 • “ Książeczki, bajeczki I dzieci” – program czytelniczy - dzieci 5-letnie,
 • “ Potrafię ładnie mówić” – program logopedyczny- dzieci 5-letnie,
 • “Mali jogini”- zabawy ruchowe z elementami jogi- dzieci 5-letnie
 • “Artysta” – program kreatywnej edukacji plastycznej - dzieci 4-letnie, 
 • "Zabawy w kodowanie na dywanie - nabywanie kompetencji kluczowych"- program na podstawie kodowania  dla dzieci 4-5-letnich,  
 • “Gramy zmysłami” – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny II edycja, Autorzy projektu: Beata Pinkiewicz-Gara, Joanna Błaszczyńska, Katarzyna Demendecka. Czas realizacji projektu od 1.10.2022 r do 31.05.2023 r.

           b) W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele systematycznie informują rodziców/ prawnych opiekunów o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także  włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych i łagodzenia trudności na jakie natrafiają. 

W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna. Pomocy udzielają:

 •  nauczyciele wychowania przedszkolnego,
 • logopeda,
 • psycholog,
 • specjaliści z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju,
 • specjaliści z zakresu integracji sensorycznej,
 • pedagodzy z zakresu pedagogiki specjalnej.

 

7. Wyprawka dziecka

 • Szczegółowe informacje znajdują się na stronie przedszkola: www.pm1.gminaznin.pl

  8. Dni adaptacyjne

 • Odbędą się według harmonogramu przesłanego rodzicom elektronicznie

      9. Informacje dla rodziców

 • Wszelkie informacje przekazywane są za pomocą strony internetowej:   www.pm1.gminaznin.pl lub na wskazane adresy e-mail.

Kontakt z przedszkolem tel. 52 30 20 090 
W sprawach pilnych kontakt z Dyrektorem przedszkola - tel. 668 895 301